Zrealizowane Programy

logo_biale_wspolfinansowanie_200x217
Począwszy od 01 stycznia 2019 r. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej realizowała dla mieszkańców Warszawy dwa programy:

 • „Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy”
 • „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz wsparcia doradczo – edukacyjnego osób/ rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych”
 • W ramach realizacji zadań prowadziliśmy:
  – Konsultacje psychologiczne – indywidualnie dla dorosłych i dzieci.
  – Konsultacje pedagogiczne – dostarczanie wiedzy o oddziaływaniach wychowawczych, indywidualna praca z dzieckiem; spotkania rodzicielskie.
  – Konsultacje prawne – z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  – Spotkania rodzicielskie – celem odnowienia lub umocnienia relacji jednego z rodziców z dzieckiem – szczególnie w sytuacjach okołorozwodowych/ okołorozstaniowych
  – Interwencje kryzysowe dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

  Udział w programach był bezpłatny dla rodzin/osób zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

  30.11.2018 zakończyliśmy realizowany od 01.12 2015 roku do 30.11.2018 program:
  „Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi”. Na prowadzenie programu otrzymaliśmy dofinansowanie z Biura Pomocy i Projektów Społecznych miasta st. Warszawy.

  Program był realizowany poprzez prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego dla rodziców doświadczających problemów wychowawczych oraz realizacji cyklu zajęć z kompetencji wychowawczych. Rodzicom oferowaliśmy także porady prawne oraz mediacje. Dodatkowym atutem projektu była promocja mediacji rodzinnych jako alternatywy dla rozwiązywania konfliktów rodzinnych w trakcie rozwodu czy rozstania. Mediacje mają bowiem na celu zachęcenie do nawiązania i podtrzymania komunikacji pomiędzy rodzicami i wypracowania wspólnej strategii wychowania dziecka.

  31 grudnia 2015 roku zakończyliśmy program „Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej”. Program realizowaliśmy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, Program był współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Działania były kierowane do rodzin zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

  Z naszej oferty skorzystało ponad 100 rodzin. W czasie trwania programu klienci korzystali z możliwości uzyskania pomocy od specjalistów Fundacji w czasie od jednego do kilku spotkań z pracownikiem Fundacji.
  Ważnym elementem postępowania była praca nad przywracaniem wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa i wpływu na własne życie. Pomoc prowadzona była niedyrektywnie i w zgodzie z gotowością emocjonalną naszych klientów.
  Formy działań pomocowych:

  • Konsultacje psychologiczne,
  • Konsultacje pedagogiczne
  • Pedagogizacja, informacje dotyczące umiejętności i postaw rodzicielskich
  • Spotkania z elementami wsparcia terapeutycznego
  • Warsztaty rodzinne, w ramach których odbywały się indywidualne konsultacje członków rodziny, spotkania diagnozujące dotyczące dzieci, spotkania przygotowujące spotkanie z rodzicem, z dzieckiem
  • Monitorowanie spotkania rodzica i dziecka

  Od 01. lutego do 30. listopada 2014 r. Fundacja „IKA” zrealizowała zadanie „zapewnianie pomocy specjalistycznej osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej”.
  Projekt w 90% finansowany był ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

  Od maja do grudnia 2012 r., oraz od marca do grudnia 2013 r., Fundacja „IKA” realizowała program „Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom dorosłym doznającym przemocy w rodzinie”
  Program był współfinansowany  przez miasto stołeczne Warszawa.
  Udzielaliśmy specjalistycznej pomocy w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej, interwencji kryzysowej oraz terapii indywidualnej.
  Pomoc udzielana ofiarom przemocy była pomocą bezpłatną.

  W latach 2004 – 2006 Fundacja „IKA” realizowała program „Biblioteka dla dyslektyka”.

  Celem było umożliwienie dzieciom, którym czytanie sprawiało trudności, poznawanie literatury dziecięcej oraz lektur szkolnych. Tak zwane książki mówione nagrywane były na kasetach magnetofonowych przez znanych aktorów, lektorów i spikerów radiowych i rozsyłane bezpłatnie do szkół, które się do nas zgłosiły.

  Do programu przystąpiły szkoły z 14 województw.
  Liczba:

  • Uczniów w szkołach objętych programem 20657
  • Uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 1721
  • Uczniów niewidzący lub niedowidzący 307
  • Uczniów z wadami wzroku 2241