Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej od 5 lat realizuje program własny „Dziecko a rozwód”.

Od 15 lipca do 15 grudnia 2007 roku program finansowany był przez Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy w ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania zmierzające do zapewnienia wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”.

W ramach programu prowadzone są następujące działania:

– Interwencja kryzysowa
Naszymi klientami SA samotne matki, samotni ojcowie, w wielu przypadkach skonfliktowani rodzice znajdujący się w sytuacji okołorozwodowej, rozpadu rodziny oraz dzieci w różnym wieku.

– Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne dla dorosłych i dzieci
Dzięki tym spotkaniom w większości rodzin poprawiła się sytuacja emocjonalna dziecka i rodziny, sytuacja szkolna dziecka, jego relacje z rówieśnikami, odblokowanie napięcia i emocji, sytuacja zawodowa oraz relacje interpersonalne.

– Wsparcie i nadzór przy kontaktach
Specjalizujemy się w prowadzeniu kontaktów. Mają one na celu nawiązanie więzi emocjonalnej i podtrzymywanie jej miedzy dzieckiem a rodzicem. Każdy kontakt jest szczegółowo przygotowywany i omawiany z rodzicami i dzieckiem. W przygotowania włączeni są psycholodzy, pedagodzy a często również i mediatorzy. Kontakty realizowane są głownie na podstawie postanowień sadowych. Dzięki naszej pomocy dochodzi do spotkań nawet po wieloletnim braku kontaktu rodzica z dzieckiem.

– Mediacje
Mediacje są nieodłącznym elementem naszego działania, przeprowadzane są przez dwóch specjalistów, realizowane na zlecenie sądu lub zainteresowanych stron.
Mediacja przede wszystkim dotyczy spraw związanych z rozwodem, a szczególnie opieki rodzicielskiej, kontaktów rodziców z dziećmi, wysokości alimentów i innych zobowiązań finansowych, podjęcia leczenia odwykowego, zachowania abstynencji. Mediacje są prowadzone zgodnie z przyjętymi standardami.

– Grupa wsparcia
Specjaliści Fundacji prowadzili grupę wsparcia dla kobiet zgłaszano problemy związane z przemocą fizyczna i psychiczna, nadużywaniem alkoholu, uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem. Zainteresowane chętnie uczestniczyły w grupie wsparcia podkreślając dobra atmosferę dającą możliwość rozładowania napięcia. Dzieci uczestniczek grupy wsparcia objęte są pomocą pedagogiczną.

– Poradnictwo prawne
Wszystkie osoby korzystające z naszej pomocy mają możliwość uzyskania porady prawnej. Prawnik redaguje pozwy rozwodowe, pisma procesowe, wnioski alimentacyjne. Sporządza wnioski dowodowe, zwolnienia z kosztów sądowych.

Naczelnym celem naszego programu jest przede wszystkich dobro dziecka i ochrona jego interesów w konflikcie dorosłych.

Program „Dziecko a rozwód” realizują:

– Eliza Bińkowska – pedagog, mediator
– Joanna Drożdż – psycholog
– Anna Gryglaszewska – pedagog, mediator
– Kamila Biernacka – Nowak – psycholog
– Alicja Pater – psycholog
– Iwona Rudnicka – pedagog, socjoterapeuta
– Jacek Ptasiński – mediator
– Marek Guzanowski – prawnik

Od stycznia 2008 roku działalność Fundacji oparta jest całkowicie na wolontariacie.